City Tower

City Tower
Praha
[ 236 ]

realizace 2006–2007
investor SPV Tower
architekt Richard Meier & Partners Architects
typ konstrukce komplexní dodávka obvodového pláště, modulová fasáda, rámové konstrukce, vnější obklady, přístupové systémy
typ stavby administrativní
generální dodavatel Sdružení City Tower - Metrostav, PSJ Holding
objem zakázky fasádního pláště 250-499 mil. Kč

Realizace opláštění v rámci rekonstrukce administrativní budovy City tower byla pro Sipral výzvou v podobě komplexní dodávky atypického obvodového plášť nejvyšší budovy v České republice. Hlavním cílem bylo splnit zadání architekta a přání investora a současně vyřešit otázku montáže fasády souběžně s rozšiřováním a úpravami nosné konstrukce objektu v rámci rekonstrukce celé budovy bývalého Československého rozhlasu. Dnes budova City Tower bezesporu tvoří jednu z nejvýraznějších dominant Prahy nejen díky své výšce, ale hlavně díky celkovému řešení rekonstrukce, které opuštěné a chátrající torzo proměnilo v esteticky i funkčně plnohodnotné dílo. Je zřejmé, že pro dosažení tohoto výsledku sehrála právě neobvykle naplánovaná a realizovaná skleněná fasáda jednu z nejdůležitějších úloh.Návrh nové budovy Československého rozhlasu vznikl počátkem sedmdesátých let minulého století a v osmdesátých letech se budova začala stavět. S příchodem sametové revoluce se ale stavba zastavila a nikdy nebyla dokončena. V 90. letech pak byla zahrnuta do projektu City na Pankrácké pláni, který tvoří administrativní a obchodní objekty.Nedokončený projekt výškové budovy převzala světoznámá architektonická kancelář Richarda Meiera s úkolem navrhnout přetvoření budovy, která by z estetického hlediska nezůstala své době nic dlužna, a stala se moderním administrativním a obchodním centrem splňujícím všechny současné požadavky, normy a standardy. Celá rekonstrukce, včetně fasády, vyžadovala velmi netypický přístup a to nejen z hlediska technologického, konstrukčního a designového, ale i mnoha dalších.Budova City Tower o 27 nadzemních a 3 podzemních podlažích je se svými 109 metry nejvyšší budovou v České republice. Projekt rekonstrukce je možné rozdělit do dvou fází. Během první fáze se do všech stran rozšířil půdorys objektu, byla zesílena a rozšířena nosná konstrukce a vybudována nová střešní konstrukce. Suterénní prostory se rozšířily o 35 metrů na východní a západní straně a o 25 metrů na straně jižní. Došlo k odstranění výplňové a nekonstrukční části budovy, takže zůstal jen nosný skelet, tvořený pouze ocelovými sloupy, železobetonovými plošinami pater a schodišťovými a výtahovými šachtami. Fasádním pláštěm budovy byla tato první fáze završena. Druhá fáze byla zaměřena na interiéry, které se upravily dle přání a potřeb budoucích nájemníků.Plášť objektu, v celkovém rozsahu cca 25 000 m2, je tvořen převážně prosklenou fasádou. Základním prvkem celé fasády je originální, pro tuto stavbu exkluzivně navržený, skladebný hliníkový systém z dílny firmy Hueck Hartmann, do něhož se osazují skleněné a další výplně. Typický rozměr jednoho modulu je pro západní a východní fasádu 3000 x 3 750/4 400 mm a pro jižní a severní fasádu 1 875 x 3 750/4 400 mm. Konstrukce jednoho modulu se skládá z obvodového rámu, svislého sloupku a vodorovných příčníků. Na východní fasádě jsou v místě stropní desky moduly osazeny neprůhlednými výplněmi, tzv. shadowboxy. Oproti tomu západní fasáda shadowbox nemá, což z ní z pohledu modulové fasády činí poměrně ojedinělé řešení. Jako přímá součást všech modulů je na vnitřní straně již z výroby předpřipraveno zařízení pro montáž stínících manuálně ovládaných vodorovných žaluzií.Vzhledem k tomu, že zhruba 90 % celkové plochy obvodového pláště tvoří sklo a zadání kladlo extrémně náročné podmínky na tepelnou techniku, bylo nutné při navrhování fasády najít vhodnou kombinaci různých metod technologického zpracování skla, aby součinitel prostupu tepla měl co nejnižší hodnotu. Díky ojedinělému technickému řešení se nakonec podařilo dosáhnout výsledné hodnoty součinitele prostupu tepla 0,9 W/m2K. Celkové řešení modulových prvků je navrženo tak, aby vyhovovalo všem příslušným normám podle ČSN EN 13830 a dalším normám vyplývajícím ze zadání fasády. Testování jednotlivých typů modulů proběhlo ve Velké Británii, kde byly hotové modulové prvky ověřovány v odolnosti vůči vodě, rozdílným hodnotám tlaku vzduchu v interiéru a exteriéru, tlaku větru i pádu těžkých předmětů.Z důvodu poměrně vysokých hodnot roztažnosti nosného ocelového skeletu celého objektu, kterých může tak vysoká budova jako City Tower dosáhnout, je tloušťka obvodové spáry jednotlivých modulů oproti standardu dvojnásobná, tedy 40 mm. Tato spára je těsněna pomocí speciálně vyvinutého a odzkoušeného třístupňového obvodového těsnění.Pro úspěšnou montáž fasády bylo nutné vyřešit dva klíčové problémy, které plynuly přímo ze zadání. Zaprvé, montování fasády nebylo možné provádět z lešení, které by vzhledem k výšce budovy bylo příliš náročné na realizaci. Zadruhé, kvůli náročným časovým podmínkám na rychlost realizace – montáž fasády na rozšířený ocelový skelet měla být hotova za sedm měsíců – zadavatel požadoval proudovou montáž, tedy souběžné montování fasády a rozšiřování nosné ocelové konstrukce. Proto pro montáž fasády nebyl k dispozici ani stacionární jeřáb. Plocha jednotlivých modulových panelů se pohybuje okolo 12 m2, a tak se při montáži i slabý vítr mohl stát velmi silným soupeřem. Společnost Sipral proto na základě spolupráce s firmou Rostek vyvinula vlastní systém, tzv. montážní railing, který umožnil bezpečnou montáž dokonce i při mírném větru. Montážní railing tvoří dvojice kolejnic, z nichž svislá je přichycena k fasádě do kotev předpřipravených ve výrobě, a jejíž pomocí se jednotlivé moduly dopravují do potřebné výšky. Na tuto kolejnici navazuje druhá, vodorovná – obvodová, kolejnice, která horizontálně distribuuje panely přímo na místa montáže. Výšku svislé kolejnice je možné volně nastavovat, což umožňuje flexibilní postup montáže s ohledem na růst ocelového skeletu. Vodorovná kolejnice je postupně přemontována směrem vzhůru s postupem výstavby. Celý systém je patentovaný a dnes je úspěšně využíván v tuzemsku nebo v zahraničí, například ve Velké Británii, při montáži fasád výškových obytných budov.