BB Centrum E

BB Centrum E
Praha
[ 241 ]

realizace 2006–2007
investor BBC Building E
architekt Studio A
typ konstrukce komplexní dodávka obvodového pláště, modulová fasáda, rastrová fasáda, vnější obklady, systémy stínění, přístupové systémy
typ stavby administrativní
generální dodavatel Metrostav, divize 1
objem zakázky fasádního pláště 50–99 mil. Kč

Sedmipodlažní administrativní budova „E“ je jedním z objektů tzv. BB Centra a uzavírá směrem k centru města plánovaný ochranný štít před negativními vlivy dopravy pro bytovou zástavbu v dalším plánu. Pozice stavby v bezprostřední blízkosti velkokapacitní dopravní tepny současně vyžaduje takové řešení, které umožní vyloučit odraz hluku z dopravy od jeho pláště na obytné domy na protější straně komunikace.Na tomto projektu se Sipral podílel komplexní dodávkou fasádních rámových konstrukcí oken a dveří, hlavních vstupních dveří a komplexní dodávkou vnější prosklené stěny po celém obvodu objektu, obkladu fasád plnými a perforovanými hliníkovými plechy, kompozitními deskami a dalšími materiály, obkladu parapetů a nadpraží a dalších souvisejících interiérových konstrukcí včetně prosklené fasády atria. Součástí dodávky Sipralu bylo i veškeré stínění budovy a systém Rostek pro údržbu budovy.Během vývoje, projekce a realizace dodávky se Sipral musel vypořádat s množstvím drobných konstrukcí malého rozsahu, ale i s atypickými složitými konstrukcemi.Specifika projektu tkví v samotném řešení problému odrážení hluku, který se stal jeho nosným architektonickým motivem, reagujícím na fyzikální principy odrazu hluku. Navržená geometrie fasády budovy umožňuje, že plochy pláště odráží hluk buď do travnatého svahu mezi dálnicí a rampou, kde je přirozeným způsobem pohlcen, nebo pod vysokým úhlem vzhůru tak, aby se rozptýlil ve výšce. Systém fasády takto efektivně nakládá hlavně s tzv. neutlumitelnými částmi pláště – tedy prosklenými pásy oken a zbytkovými plnými plochami, které nemohou ze své podstaty hluk samy pohltit. Převažující hlavní plná plocha fasády je pak navržena s perforací jako zvukově pohltivá.Prolamovaná fasáda je realizovaná jako prostorová železobetonová stěna s okenními otvory, mezi kterými probíhají nosné pilíře, kopírující její geometrii. Výplně otvorů ve fasádě jsou navrženy jako pevné plochy z fasádní rastrové konstrukce, pro tento konkrétní účel byly vyrobeny specielní lichoběžníkové profily, odpovídající projektovaným náklonům fasády. Zasklení a připojení k hrubé stavbě je řešeno tak, aby byla zajištěna rovněž akustická pohoda v interiéru - v individuálních kancelářích se předpokládá maximální hladina akustického tlaku Laeq 45 dB. Výběr konkrétní skloviny byl volen s ohledem na zatížení této fasády solární radiací, jsou použita skla zabraňující zvyšování tepelné zátěže, prosklené plochy jsou pak doplněny exteriérovými žaluziemi. Tyto žaluzie je možno ovládat jak individuálně pro každý kancelářský modul, tak centrálně.Plné části pláště jsou navrženy jako zateplená fasáda s předsazeným obkladem tabulemi z perforovaného plechu, lakovaného metalickou tónovanou práškovou barvou. Perforace plechu byly opět voleny ve spolupráci s odborníkem na akustiku. Plechy jsou kotveny šrouby k nosnému rastru, který zároveň odvádí vodu z plochy pláště. S ohledem na perforaci je minerální akustická a tepelná izolace ochráněna hydroizolační folií v celé ploše. Ostění s parapety oken a niky pro umístění exteriérových žaluzií jsou tvořeny přesnými šambránami z ALU kompozitních desek Larson. Obdobně jsou realizována i atiky a čela předsazené stěny na obou koncích budovy. Pro čištění a servis fasády je navržen v ploše pláště systém záchytných ok pro kotvení pracovníků údržby.Akustická fasáda tvoří přeponu trojúhelníkového konceptu objektu, zbývající dvě fasády obrácené dovnitř území jsou navrženy jako celoprosklené pláště s nepravidelným horizontálním rastrováním. Plášť je realizován systémem modulové fasády, doplňkové plochy v parteru a fasáda arkýře nad vstupem pak jako standardní rastrová fasáda s doplňkovými obklady plných ploch lakovaným hliníkovým plechem a kompozitními deskami Larson.