Florentinum

Florentinum
Praha
[ 292 ]

realizace 2012–2013
investor Development Florentinum
architekt Cigler Marani Architects
typ konstrukce modulová fasáda, systémy stínění, rastrová fasáda
typ stavby admnistrativní
generální dodavatel stavební manažer - K4
objem zakázky fasádního pláště 250-499 mil. Kč

Florentinum je moderní administrativní budova umístěná v širším centru Prahy v těsné blízkosti Masarykova nádraží. Budova nahrazuje původní objekt Rudého práva, později České typografie, která svým charakterem do místa nezapadala. Budova, i přes své velkorysé rozměry, respektuje ráz okolní zástavby, do které je zasazena.

Florentinum

Autorem architektonického návrhu je ateliér Cigler Marani Architects. Budova Florentina je tvořena dvěma paralelními podélnými trakty spojenými příčnými sponami - oblouky, které vystupují nad horizont okolních budov.

Florentinum

Součástí realizace není pouze výstavba samotné administrativní budovy, ale i vytvoření nového veřejného prostoru – piazzy o velikosti 3 000 m2, rekultivaci Desfourské zahrady a opravy okolních komunikací. V celkem devíti nadzemních patrech je nově vytvořeno více než 49 000 m2 nových kancelářských ploch, které jsou pak doplněny o 7 500 m2 obchodních ploch v přízemí a v prvním podzemním podlaží. Ve třech podzemních podlažích dále vzniká více než 600 nových parkovacích míst a více než 3 000 m2 skladovacích ploch.

Lehký obvodový plášť byl vyvinut přesně „na míru“ pro tento projekt. Hlavní část fasády představuje modulová fasáda. Celkový rozsah dodávky modulů na projektu je 19 000 m2. Celkový počet kusů instalovaných modulů je pak více než 1 800. Díky složitosti a členitosti fasády pak dosáhl celkový počet použitých typů modulů více než 700. Svým charakterem je modulová fasáda rozdělena do dvou základních částí – svislé modulové fasády na podélných objektech a šikmé modulové fasády na obloucích. Speciálním typem šikmé modulové fasády je pak deváté nadzemní podlaží věží, na kterém jsou instalovány obloukové moduly.
Základní velikost modulů svislé fasády je 2,7x3,85 m. V každém z modulů zasklených izolačním dvojsklem je instalováno otvíravé okno. Na neprůhledné části modulů jsou na severní straně budovy instalovány bondové desky. V prostoru piazzy a hlavní fasády v ulici Na Florenci jsou neprůhledné části modulů v horních patrech osazeny rovněž bondovými deskami, avšak v nižších patrech 3D tvarovkami ze sklocementu, jejichž vodorovné a svislé linie vytvářejí plastický reliéf fasády a představují charakteristický prvek designu objektu.

Fasáda oblouků pak představuje unikátní systém technického řešení modulové fasády. Vlivem geometrie budovy jsou instalované moduly osazeny v každém patře v jiném sklonu. Základní šířka modulové fasády věží je 2,7m, délka modulů je pak proměnná od 3,8m do 5,2 m. Neprůhledná část modulů je z exteriérové části osazena systémem treláží, které vytvářejí spojité linie kopírující fasádu ve tvaru paraboly.

Součástí fasády věží je i nejedno speciální řešení modulů, použité pouze na tomto projektu. Jedná se zejména o prostorové moduly balkónů a zejména pak obloukové moduly devátého patra. Obloukové moduly jsou díky složitosti návrhu, náročnosti výroby a počtem použitých komponent unikátní realizací v kategorii modulových fasád.

Realizace modulové fasády byla zahájena v listopadu 2012, instalace samotných modulů pak v lednu 2013. Montáž všech modulů pak byla dokončena v polovině června 2013, tj. přibližně pět měsíců od zahájení montáže.

Modulovou fasádu doplňuje v parteru budovy fasáda rastrová. Celkový rozsah rastrových fasád na projektu je více než 3 000 m2. V prostorách vstupních lobby, kde je instalována fasáda přes dvě patra, je použit nasazovací systém na ocelové konstrukci. V ostatních prostorách je standardní rastrová fasáda přes jedno podlaží. V neprůhledných částech rastrové fasády je v exteriéru instalován 3D obklad ze sklocementu podobně jako na svislé modulové fasádě.
Součástí realizace obvodového pláště projektu byla i dodávka vnitřních fasád obchodních pasáží, vnitřních fasád vstupních lobby, exteriérových podhledů, markýz, světlíků, střešních nástaveb pro technologie a mycího systému.