Zábavní centrum Černý Most

Zábavní centrum Černý Most
Praha
[ 158 ]

realizace 1999–2000
investor Centrum Černý Most
typ konstrukce komplexní dodávka obvodového pláště, rastrová fasáda, bodová fasáda, rámové konstrukce, vnější obklady, protipožární konstrukce, systémy stínění, atypické konstrukce
typ stavby obchodní
generální dodavatel VSB, divize 8
objem zakázky fasádního pláště 50–99 mil. Kč

Obchodní a zábavní centrum Černý Most je dominantní stavbou na území mezi východním okrajem sídliště Černý most a komunikací Chlumeckou. Jedná se o objekt na půdorysu obdélníku, modulových rozměrů 100 × 56 m, orientovaný delší osou ve směru sever–jih. Na budově na první pohled upoutá východní, prosklená, transparentní terčová fasáda o ploše 2800m2, obrácená k dálničnímu obchvatu, propůjčující této rozměrné stavbě výraz lehkosti a elegance. Západní fasáda obrácená směrem k sídlišti a část bočních fasád je obložena obkladem ze sendvičových hliníkových desek. Předmětem dodávky Sipralu na této stavbě byl kompletní fasádní plášť a veškeré dveřní výplně. Sipral nebyl na této stavbě dodavatelem ocelové konstrukce.Objekt CČM je ojedinělý velikostí použitých fasádních skleněných tabulí, které měly mít dle architektonického návrhu rozměry 3,4 × 2,25 m. Vzhledem k těmto velikostem skel a z nich vyplývajícího extrémního namáhání celého systému jak od vlastního zatížení, tak od zatížení větrem nebylo možné použít pro kotvící systém fasády běžné, standardní a ověřené řešení, ale bylo třeba hledat řešení atypické, které by splnilo veškeré požadavky statické, funkční a estetické.Z výpočtu, zpracovaného pro dimenzování dvojskla jako celku s netypickým počtem šesti terčových uchycení, vyplynuly základní deformace, které určily tloušťky tabulí skla: vnější sklo má tloušťku 12 mm (Luxguard SN 63), vnitřní čiré sklo má tl. 10 mm, mezi skly je 16mm hermeticky uzavřená vzduchová mezera. Obě skla jsou kalená. Takto navržené sklo vyhovělo všem statickým požadavkům, a zároveň díky typu svého pokovení přispívalo k dobré energetické bilanci objektu. Součástí analýzy výpočetního modelu fasády byl i výběr nejvhodnějšího typu terčového uchycení. Z mnoha výrobců byly vybrány standardní terče španělské firmy Bellapart, přizpůsobené použitým skleněným tabulím.Nejzajímavější část projektu fasády CČM a současně výzvu pro firmu Sipral představoval vlastní návrh a vývoj křížového styčníku, tedy prvku spojujícího nosnou konstrukci celé fasády s terčovými úchyty skel, který by přenesl požadovaná extrémní zatížení. Navržený základní tvar styčníku byl podroben výpočtům a po optimalizaci zpracován ve 3D modelování. Následovalo zhotovení modelu 1 : 1, potřebného pro vyrobení pískových forem na odlévání finálních výrobků. Pro získání atestu na navržené řešení fasády CČM však bylo ještě nutné fasádu odzkoušet v akreditované zkušebně. Praktickými zatěžovacími zkouškami se ověřovala únosnost, deformace a chování křížového styčníku a chování a pevnost skleněného dílce včetně terčových uchycení. Zkoušené prvky vyhověly všem požadavkům a fasáda byla s úspěchem atestována.Zvláštní zmínku si zaslouží montáž skleněných desek na fasádě. Křížové styčníky byly upevněny na nosnou ocelovou konstrukci a následně rektifikovány ve třech prostorových osách. Sklo s připravenými terčovými úchyty pak bylo jeřábem s pneumatickou vícebodovou přísavkou vyzvednuto do požadovaného místa a pracovníky na montážních lávkách usazeno na křížové styčníky a pomocí podložek vyrovnáno tak, aby lícovalo se sousedními tabulemi. Následovalo dotmelení spar. Náročnost montáže spočívala především v manipulaci se skleněnou tabulí o hmotnosti bezmála 430 kg a také v požadavcích na přesnost jejího usazení – montážní práce postupovaly současně od obou konců 100 m dlouhé fasády ke středu. I při snaze o maximální přesnost montáže hrozilo nebezpečí, že na posledním styku vzniknou příliš velké spáry či naopak překrytí skleněných panelů, které se nepotvrdilo.Pro další část fasády CČM byl použit obklad ze sendvičových hliníkových desek o celkové ploše 3200 m2, který je na několika místech přerušován okenními a dveřními otvory. Obkladové desky byly vyráběny na míru, a to v nestandardním rozměru 1,25 × 5,25 m. Jako vstup do budovy slouží tři automatické otáčivé karusely, dva karusely dvoukomorové o průměru 4,8 m a jeden tříkomorový o průměru 3,6 m.