KOC Nový Smíchov

KOC Nový Smíchov
Praha
[ 165 ]

realizace 1999–2001
investor Delcis, Careffour
architekt D.A. Studio
typ konstrukce rastrová fasáda, rámové konstrukce, vnější obklady, atypické konstrukce
typ stavby administrativní
generální dodavatel IPS
objem zakázky fasádního pláště 0–49 mil. Kč

Rozlehlá stavba kulturního a obchodního centra Nový Smíchov vyrostla na místě původní továrny ČKD na výrobu tramvajových souprav. Oproti funkčně podobným objektům je netypická svojí polohou blízkou centru Prahy v rostlé městské zástavbě. Pro stavbu, která se spolu s objektem Zlatého Anděla stala další dominantou Nového Smíchova, dodávala firma Sipral dvě fasády – atypickou zavěšenou fasádu do ulice Plzeňské a polostrukturální fasádu ze systému Schüco na straně objektu obrácené do ulice Kartouzské.Zavěšená fasáda tvoří hlavní vstup do komplexu KOC Nový Smíchov a zároveň čelní stěnu pasáže mezi dvěma nezávislými objekty komplexu. Navržena byla jako prosklená, maximálně pohledově odlehčená konstrukce, která svojí transparentností přitahuje návštěvníky KOC ke vstupu do komplexu. Fasádu tvoří zavěšená prosklená stěna o ploše 250 m2, ocelový příhradový nosník délky 15 m a prosklený podhled markýzy o ploše 50 m2. Pro dosažení požadavku maximálního odlehčení nebyl pro fasádu použit klasický systém nosný sloupek–příčník, ale pouze soustava vzájemně spojených pružných prvků – lan. Právě řešení tohoto úkolu bylo výzvou pro Sipral a činí z fasády unikátní dílo. Vtip celého řešení této fasády spočívá v tom, že nosné prvky – táhla z vysokopevnostní oceli – jsou umístěny ve svislých spárách mezi skly, čímž se nosný systém stává doslova neviditelným. Na táhla jsou dále navěšeny nerezové příčníky, o něž se opírají jednotlivá skla fasády. Celý tento systém je zavěšen na ocelové konstrukci střechy, která je navržena jako šroubovaná, nerezová. Proti vodorovným silám od zatížení větru je fasáda podepřena ve čtyřech výškových úrovních vždy dvěma protiběžnými nerezovými předepnutými lany. Celá prostorová konstrukce fasády je stabilizována trojicí svislých předepnutých nerezových lan vzdálených asi 500 mm od vnitřního líce skla. Nerezová lana dodaná firmou Carlstahl jsou typu Dyform 1 × 19 průměru 10 mm; jedná se o předepnutá stabilizovaná lana s lichoběžníkovými prameny. Pro tuto fasádu byla použita pro výrazně příznivější hodnoty modulu pružnosti a únosnosti, nežli mají lana standardní. Skla jsou použita tvrzená, vnější tl. 12 mm, vnitřní 8 mm, o rozměrech 2140 × 2875 mm. Vzhledem k tomu, že fasáda podobného typu byla v ČR realizována vůbec poprvé, bylo při jejím návrhu nutno řešit v tomto oboru neobvyklé okruhy problémů: předpínání lan, chování pružné fasády jako celku, odezvy okolních konstrukcí, postupy montáží. (V úvahu bylo nutné brát mnoho faktorů: pohyby budov spojených s fasádou, působení teploty na konstrukci, vliv relaxace lan aj. Posuzovány byly různé velikosti a kombinace předpínacích sil s ohledem na chování fasády jako celku a s ohledem na postup montáže.) Vzhledem k atypičnosti celého řešení bylo nutno vypracovat i nestandardní postupy montáže celé konstrukce, které musely zohledňovat pružné chování všech prvků, např.: protažení táhel a deformace ocelové konstrukce střechy po zatížení skly, vzájemné působení jednotlivých prvků konstrukce, stabilitu celé konstrukce. Zvláštní úkol představovala kontrola předepsaných předpínacích sil v lanech. Všechny montážní postupy kladly na montážní pracovníky zcela nové nároky a vyžadovaly od nich zvýšenou pracovní a technologickou kázeň a maximální preciznost. Součástí fasády jsou prosklené klapky pro systém odvodu tepla a kouře. Každé jednotlivé křídlo klapky je tvořeno nerezovým otáčivým mechanismem, na který je bodově uchyceno tvrzené sklo. Skupina čtyř mechanismů je spojena s elektropohony systémem táhel. Součástí dodávky Sipralu pro tuto fasádu byly i dva pohyblivé prvky, umístěné před fasádou. Jedním je informační billboard, tvořený dvěma tabulemi tvrzeného skla formátu 2 × 5,1 m, které jsou bodově uchyceny na nerezový rám. Informační billboard pojíždí po nerezových kolejnicích ve vodorovném směru po fasádě. Druhým výrazným architektonickým prvkem fasády s užitnou funkcí je servisní lávka, sestávající z vodorovného nosníku obdélníkového průřezu a vlastní konstrukce obslužného prostorového rámu. Z něj je dosažitelné libovolné místo fasády pohybem nosníku ve svislém směru a vlastním posunem rámu ve směru vodorovném. Prostorový rám lávky je tvořen konstrukcí z hliníkových profilů, na níž jsou osazeny rámy se strukturálně nalepeným smaltovaným sklem. Různá vzájemná poloha informačního billboardu a lávky propůjčuje fasádě prvek jisté proměnlivosti, neuchopitelnosti. Fasáda na severozápadní straně objektu KOC je provedena ze systému Schüco FW 50 SG s atypickými sloupky délky 7 m. Pro zasklení bylo použito izolačního dvojskla s vnější tabulí čirou a vnitřní lepenou ze dvou tabulí – tabule obrácená do vzduchové mezery má úpravu pokovením, tabule do interiéru je z ornamentního skla Crepi. Fasáda je asi o 450 mm předsazena od líce betonové konstrukce; do meziprostoru jsou osazeny pochozí pororošty, které slouží pro údržbu interiérového líce fasády. Do fasády jsou vsazeny klapky stejné konstrukce jako u fasády do Plzeňské ulice. Plocha této fasády činí asi 450 m2.