cz en fr
AB Michle AB Michle AB Michle AB Michle
273
AB Michle
Praha
realizace 2010
investor ČEZ Správa majetku
generální dodavatel Metrostav, divize 9
typ konstrukce přístupové systémy, atypické konstrukce
typ stavby administrativní
objem zakázky fasádního pláště 150–199 mil. Kč

Administrativní budova, jejímž investorem a uživatelem je společnost ČEZ, generálním dodavatelem byla společnost Metrostav a.s. divize 9 a generálním projektantem pak společnost di5 architekti inženýři s.r.o., je situována na pozemku v ulici Duhová, v přímém sousedství administrativních budov D2 a BBC-E.

Hmota budovy půdorysně i výškově navazuje na budovu D2 a zároveň svým tvarem reaguje na přilehlou rychlostní komunikaci - jižní fasáda jinak pravidelného kubického objektu se plynulou křivkou stáčí do směru, který je s touto rychlostní komunikací paralelní. Základní objem budovy protíná hmota vertikálního komunikačního jádra - betonově šedý kubus s celoprosklenými čely. Fasáda objektu je tvořena kombinací prosklených ploch a obkladu z hliníkového plechu antracitové barvy. Před jižní a východní částí je předsazena stínící konstrukce s vodorovnými hliníkovými lamelami, zdůrazňující zakřivení jižní fasády a opticky působící jako ochranný štít směrem k rychlostní komunikaci.

Budova má tři podzemní a šest nadzemních podlaží, z nichž nejvyšší je řešeno jako ustupující. Objekt obsahuje cca 3100 m2 kancelářských ploch a celkem 89 parkovacích míst v podzemních podlažích objektu a v parteru. Hlavní konstrukční prvky budovy, bíle lazurované železobetonové stropní desky a železobetonové sloupy, se ve své pohledové formě uplatňují i v interiérech. Objekt je navržen s důrazem na optimalizaci kvality vnitřního prostředí ve vazbě na ekonomickou náročnost provozu budovy. Budova je maximálně chráněna proti působení tepelného záření od oslunění.

Sipral se na realizaci projektu podílel dodávkou a montáží následujících konstrukcí: pásová okna – moduly se vsazenými okny, jejich meziparapetní obklady z hliníkového plechu, rastrové fasády na terase v 6.NP se vsazenými okny a dveřmi, rastrové fasády schodiště a výtahové šachty, strukturální fasády 1. PP – vstupy s automatickými a manuálními dveřmi, vnější ocelové jednokřídlé dveře s požární odolností, pevně zasklený střešní světlík, svislý slunolam z 200 mm širokých hliníkových křídel a pochozí pororošt, vnější stínění z 80 mm širokých hliníkových lamel v 6.NP, vnitřní 25 mm žaluzie na pásových oknech, oplechování atiky hliníkovým plechem a kontaktní zateplení s omítkou.

Vzhledem k velmi omezené možnosti skladování přímo v místě stavby bylo největším úskalím při realizaci projektu zejména nastavení logistiky pro zásobování. To se podařilo vyřešit díky aplikaci logistického konceptu známého spíše z automobilového průmyslu pod pojmem „just in time“, kdy byl pro plánování výroby modulů a následnou dopravu na místo montáže, zejména modulové fasády, ale i ostatního materiálu, použit Sipralem vyvinutý a osvědčený systém „trace and tracking“. Velice náročné bylo rovněž vzorkování všech částí dodávky a velký důraz investora jak na kvalitu použitých materiálů, tak na provedení montážních prací při realizaci samotné, dále pak velmi přísná „optika“ při posuzování vad a nedodělků při předávání díla. Výsledné dílo se tak může pyšnit vysokým standardem, který odpovídá současným požadavkům na trvalou udržitelnost budov.